Koiralähtöinen koulutusohjaus

Yksilöllinen koulutussuunnitelma räätälöidysti

Ennen kou­lu­tuksen alka­mista koi­ralle rää­tä­löidään yksi­löl­linen kou­lu­tus­suun­ni­telma – ensin puhe­li­messa ja vielä paikan päällä. 

Yksi­löl­li­sellä kou­lu­tus­suun­ni­tel­malla saadaan koi­ralle oikean­lainen startti jo alkumetreillä.

 

Hinnat ovat alkaen 50€ / h +alv.

Kolmen kerran koi­ra­läh­töinen kou­lu­tusohjaus kurssi 150€ +alv. Kou­lu­tusoh­jaus­kurssin hinta sisältää aina rää­tä­löidyn ja yksi­löl­lisen kou­lu­tusuun­ni­telman jokai­selle koiralle.

Huom. hinnat ovat opiskelijahintoja!

Koulutusohjausta koiralähtöisesti

Kou­lu­tusohjaus alkaakun yksi­löl­linen ja koi­ra­koh­tainen suun­ni­telma on tehty koi­ralle. Kou­lutus jär­jes­tetään sopi­muksen mukaan joko asiakkaan kotona, ulko­ti­loissa tai jossain muussa kou­lu­tukseen vara­tussa paikassa.

Kou­lutus perustuu koi­ra­läh­töiseen posi­tii­viseen palk­kaa­miseen. Opet­te­lemme lukemaan koiraa ja koiran rau­hoit­tavia sig­naaleja käy­tän­nössä. 

Koulutusta kaikenikäisille koirille pennusta vanhempaan koiraan

Sään­nöl­li­sellä har­joit­te­lulla ja posi­tii­visten onnis­tumisten kautta koira oppii nopeasti ja pysy­västi opitut asiat. 

Kou­lutus kan­nattaa aloittaakun koira on vasta pentu, jotta siitä kasvaa tasa­pai­noinen aikuinen koira ilman käy­tö­son­gelmia tai pen­tuiässä opittuja ei-haluttuja käy­tös­malleja. On tärkeää, että pentu pal­kitaan posi­tii­vi­sesta käyt­täy­ty­mi­sestä heti!

Koirakoulutus ei ole koskaan liian myöhäistä

Opittu asia pysyy koi­ralla muis­tissa läpi elämän. Aikuisenkaan koiran koh­dalla ei ole koskaan liian myö­häistä aloittaa kou­lu­tusta. Myös aikuinen koira oppii uusia asioita, mutta jo kauan sitten opit­tujen käy­tös­mallien pois­ta­miseen tar­vitaan enemmän kär­si­väl­li­syyttä ja aikaa. 

Aikuisen koiran kou­lut­ta­mi­sessa on plussapuolena se, että aikui­sella koi­ralla on jo iän tuomaa kär­si­väl­li­syyttä enemmän kuin nuo­rella koi­ralla. Kaikki koirat oppivat uusia käy­tös­malleja – kukin eri tahtiin. 

Tervetuloa tutustumaan koiralähtöiseen maailmaan ja oppimaan koiraa!